رییس سازمان سینمایی معاونش را دبیرکل ستاد صیانت کرد

خبرگزاری تسنیم

اخبار ادبی / خبرگزاری تسنیم 34 Views

حسین انتظامی در حکم دبیرکل جدید ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری دلیل این انتصاب را انتقال و تمرکز فعالیت مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز محصولات سینمایی و سمعی و بصری در معاونت ارزشیابی و نظارت عنوان کرده است.